Lån penge Samlelån Billån Lånetyper

Børne bidrag

Check mark iconÅrets satser for børnebidrag

Check mark iconAlt du skal vide om fradragsmuligheder

Check mark iconGuide til at søge om børne bidrag

Lånebeløb:
Låneperiode
E-mail adresse:
Indtast venligst din e-mail.
Telefonnummer:
Indtast venligst dit telefonnummer.
Estimeret månedlig ydelse* 3.843 kr. *Ved 7,00 % variabel deb. rente. Priseksempel: Samlet kreditbeløb 250.000 kr. ÅOP 7,84 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.

Du er som forælder som udgangspunkt berettiget til børnebidrag, såfremt du bor med dit barn, men ikke med barnets anden forælder. Begge forældre har nemlig forsørgelsespligt.

I denne guide vil du få besvaret alle dine spørgsmål vedr. børne bidrag. Det skal bl.a. handle om, hvem der er berettiget til bidraget, hvor meget man kan få i bidrag om måneden, hvordan man indgår en aftale om børnebidrag og meget mere.

Du kan også forvente at blive henvist til myndigheder, der kan hjælpe dig, hvis du ikke lykkes med at indgå en aftale med den anden forælder på egen hånd.

Hvad er børne bidrag?

Børnebidrag er et bidrag, som den ene forælder betaler til den anden, hvis forældrene ikke bor sammen grundet en skilsmisse e.l.

Såfremt barnet efter en skilsmisse e.l. bor hos dig størstedelen af tiden, så har den anden part pligt til at betale børnebidrag. Dette bidrag skal betales, indtil barnet fylder 18 år.

Som udgangspunkt skal I som forældre selv indgå en aftale omkring betaling af børnebidrag. I kan i den forbindelse diskutere jer frem til bidragets størrelse, ligesom I kan aftale, om der skal betales bidrag hver måned eller hvert kvartal.

I dag modtager titusindvis af danske forældre børnebidrag hver eneste måned. Hvor meget de får i bidrag, kan du få et indblik i, i næste afsnit. Her kigger vi nemlig på de gældende satser.

Børnebidrag sats i 2023

Hvor meget du kan få i børnebidrag afhænger af flere faktorer.

Det afhænger først og fremmest af, om du og den anden forælder selv indgår en aftale, eller om Familieretshuset skal involveres. Indgås der en intern aftale mellem forældrene, så er det forældrene, der bestemmer børnebidragets størrelse.

Beregnes bidraget af Familieretshuset, så vil der blive taget udgangspunkt i et såkaldt normalbidrag. Dette bidrag består af henholdsvis et grundbeløb og et tillægsbeløb.

Satser for normalbidrag i 2023: |

Børnebidrag 2023
Grundbeløb 1.328 kr. pr. måned (15.936 kr. pr. år)
Tillægsbeløb 172 kr. pr. måned (2.064 kr. pr. år)
Samlet normalbidrag 1.500 kr. pr. måned (18.000 kr. pr. år)

Bemærk, at satserne for børnebidrag reguleres én gang om året.

Satserne reguleres med udgangspunkt i prisstigninger i samfundet, hvorfor det er forventeligt, at satserne bliver en smule højere hvert år.

Forhøjet bidrag kan komme på tale

I forrige afsnit blev du præsenteret for det samlede normalbidrag pr. måned og år. Det vil som udgangspunkt være disse beløb, du er berettiget til, medmindre du også er berettiget til at få forhøjet børnebidrag.

Der er som hovedregel mulighed for at få forhøjet børnebidraget, såfremt den betalende parts indkomst overstiger de vejledende indkomstbeløb for det givne indkomstår.

Hvis partens indkomst er høj, vil normalbidraget lægges sammen med enten 100, 200 eller 300 procent, alt efter hvor høj partens indkomst er, og hvor mange børn der skal betales bidrag til.

Satser for forhøjet børnebidrag i 2023 (vejledende):

Tillæg 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn
100 procent +560.000 kr. +620.000 kr. +700.000 kr. +810.000 kr. +960.000 kr.
200 procent +800.000 kr +900.000 kr. +1,1 mio. kr. +1,2 mio. kr. +1,3 mio. kr.
300 procent +1,4 mio. kr. +1,7 mio. kr. +2,0 mio. kr. +2,2 mio. kr. 2,4 mio. kr.

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at du som hovedregel har ret til forhøjet bidrag, såfremt den anden forælder har en indkomst, der overstiger 560.000 kr., hvis I har ét fælles barn.

OBS: Tillægget på enten 100, 200 eller 300 procent beregnes af grundbeløbet (1.328 kr. pr. måned i 2023) og ikke af det samlede normalbidrag.

En aftale om børnebidrag bør altid indgås skriftligt

Som vi var inde på lidt tidligere i guiden, så er udgangspunktet, at en aftale om betaling af børnebidrag skal indgås mellem de to forældre – uden myndighedernes indblanding.

Der er ingen regler for, om aftalen skal indgås skriftligt eller mundtligt, men det bør være at foretrække at indgå en skriftlig aftale.

Indgås der en skriftlig aftale, så kan denne aftale fungere som dokumentation for, hvad der er blevet aftalt, hvilket kan være en fordel ved uoverensstemmelser.

Få evt. professionel hjælp til at udarbejde aftalen, såfremt I er i tvivl om, hvad der skal stå i aftalen. I kan også blot vælge at benytte jer af en blanket.

Skal der på et senere tidspunkt laves ændringer i den indgåede aftale, så bør dette ligeledes foregå skriftligt.

Hvad er forskellen på børnebidrag og børnepenge?

Som forælder skal man lære rigtig mange nye begreber at kende. Nogle af de vigtigste begreber er børnebidrag og børnepenge – to begreber, der desværre ofte forveksles.

I begge tilfælde er der tale om en økonomisk håndsrækning, der skal gøre det nemmere at få hverdagen med børn til at hænge sammen rent økonomisk.

Børnepenge, som du måske kender bedre som børne- og ungeydelse, er en offentlig ydelse, som alle forældre har ret til at få udbetalt én gang i kvartalet. Udbetalingen sker helt automatisk, hvis en række krav er opfyldt.

For at få udbetalt børnepenge skal følgende være opfyldt:

  • Du er bosiddende og skattepligtig i Danmark

  • Barnet er under 18 år og bosiddende i Danmark

  • Barnet er ikke forsørget af det offentlige på anden vis

Børnepenge er, modsat børnebidrag, noget, som alle forældre til børn kan få, uanset om forældrene bor sammen eller ej. Støttens størrelse kan dog variere fra forældre til forældre, da det afhænger af faktorer som forældrenes indkomst og af barnets alder.

Betaling af børnebidrag

Vi har nu fået helt styr på, hvem der er berettiget til børne bidrag, og hvor meget man kan få på månedlig og årlig basis. Så langt, så godt.

Nu melder der sig måske et nyt spørgsmål; hvordan betales børnebidraget i praksis?

Det afhænger først og fremmest af, om aftalen laves indbyrdes eller ej.

Det mest almindelige er at betale børnebidrag én gang om måneden. Det foregår helt lavpraktisk ved at lave en bankoverførsel, hvor der gerne skal noteres, hvad overførslen omhandler. Du kan f.eks. skrive Børnebidrag til Sofie i teksten (så har du også dokumentation for betalingen).

En god idé er at lave en fast overførsel, hvor der automatisk bliver overført X.XXX kr. den 1. i måneden, så man aldrig glemmer at betale børnebidrag.

Involvér Familieretshuset ved uenighed omkring bidraget

Familieretshuset (har erstattet Statsforvaltningen siden 2019) behandler sager inden for en række områder som adoption, navne og bidrag, herunder børnebidrag. Det er altså Familieretshuset, der skal rettes henvendelse til ved uenighed omkring fastsættelse og betaling af bidraget.

Familieretshuset behandler bl.a. sager omkring følgende:

  • Fastsættelse af børnebidrag

  • Ændring af eksisterende bidrag

  • Forhøjet bidrag

Den gennemsnitlige behandlingstid for sådanne sager er omkring 6 uger. Er der tale om en mere kompliceret sag, kan behandlingstiden være markant længere - nærmere omkring 15 uger.

Den første ansøgning om fastsættelse af børnebidrag koster ikke noget, men ved eventuelle fremtidige ansøgninger skal der betales et gebyr. I 2023 lyder gebyret på 2.800 kr. Dette gebyr skal betales samtidig med, at ansøgningen bliver indsendt.

Ændring af børnebidragssats

Der er mulighed for at få ændret bidraget hos Familieretshuset, såfremt der sker ændringer i din situation. Det kan f.eks. blive aktuelt, hvis der sker privatøkonomiske ændringer, eller hvis der kommer flere børn til verden, som den betalende part har pligt til at forsørge.

Begge parter – såvel den betalende som den modtagende part – kan søge om ændring af børnebidragssats.

Foruden Familieretshuset skal der rettes henvendelse til Udbetaling Danmark, hvis de står for opkrævning og udbetaling af børnebidraget. Udbetaling Danmark skal bl.a. vide, hvis bidraget bortfalder, hvis barnet skal anbringes, hvis du flytter til udlandet og i en række andre situationer.

Betales der udenom Udbetaling Danmark, vil det ikke være nødvendigt at give myndigheden besked om ændringer.

Ophør af børne bidrag

Pligten til at betale børne bidrag ophører, når barnet fylder 18 år og dermed erklæres myndigt. Ligeledes bortfalder bidragsafgørelsen, såfremt du genoptager samlivet med den betalende part.

Børnebidraget vil også ophøre, hvis barnet ikke længere bor hos dig eller bliver anbragt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du stadig er berettiget til børnebidrag efter ændringer i din situation, så kontakt Familieretshuset.

Fradrag for børne bidrag

Børnebidrag fradrag er et fradrag, som enhver, der betaler børnebidrag er berettiget til.

For at kunne få fradrag skal der være indgået en skriftlig aftale om betaling af børnebidrag. Denne aftale skal enten være indgået internt mellem forældrene eller via Familieretshuset.

Fradrag for børnebidrag i 2023:

  • Du får skattefradrag for dit bidrag minus tillægsbeløbet på 172 kr. om måneden

  • Ved betaling af normalbidrag vil fradraget lyde på 1.328 kr. om måneden svarende til grundbeløbet

Fradragets værdi er ca. 27 %, så betaler du 2.000 kr. i børnebidrag, så sparer du ca. 540 kr. i skat.

Foregår betalingen via Udbetaling Danmark, så vil fradraget blive indberettet helt automatisk. Det er kun, hvis betalingen sker udenom Udbetaling Danmark, at du selv skal ind og rette i din årsopgørelse.

Foregår betalingen ikke gennem Udbetaling Danmark, så skal du huske at indtaste bidraget i rubrik 56. Barnet bliver som hovedregel ikke beskattet af børnebidraget, medmindre bidraget overstiger normalbidraget.

Kontakt skattemyndighederne for mere info omkring fradragsreglerne.

OBS: Kun én af forældrene kan få fradrag for børnebidrag (vigtigt at være opmærksom på, hvis I har fælles forældremyndighed)

Børnebidrag og deleordninger

Det er meget normalt at lave en deleordning, når man har et delebarn og flytter fra hinanden ved en skilsmisse e.l. Der findes mange forskellige deleordninger, men de mest populære er 7/7 og 8/6.

Hvis I har en deleordning og deler udgifterne til barnets forsørgelse ligeligt, vil ingen af jer være berettiget til børnebidrag.

Ved andre deleordninger, eksempelvis 12/2, hvor barnet bor størstedelen af tiden hos den ene forælder, kan den ene part være berettiget til børnebidrag.

2023-01-02

Med over 6 års erfaring indenfor låneformidling, har han godt styr på det nordiske lånemarked, Afif holder øje med at alt på Sambla.dk er korrekt og opdateret.

Spørgsmål og svar - børnebidrag

Hvornår skal man betale børnebidrag?

Du skal som udgangspunkt betale børnebidrag, hvis du har et barn, men barnet bor hos den anden forælder. Det har du pligt til at gøre jf. forsørgelsespligten. Bidraget betales typisk hver måned, indtil barnet fylder 18 år, medmindre særlige forhold gør, at bidraget ophører tidligere.

Børnebidraget skal bl.a. dække udgifter til mad, tøj og institution til barnet. Den modtagende part har dog ikke pligt til at dokumentere, hvad børnebidraget er gået til.

Hvor meget kan jeg få i børne bidrag?

Du kan som hovedregel få 1.500 kr. pr. måned (2023). Det svarer til 18.000 kr. pr. år (2023). I tilfælde af, at den betalende part har en høj indkomst, vil der være mulighed for at søge om forhøjet børnebidrag. Tillægget vil lyde på enten 100, 200 eller 300 procent. Den betalende part skal have en indkomst på minimum 560.000 kr. om året ved ét barn, hvis der skal være mulighed for at få forhøjet børnebidrag i 2023.

Hvordan søger jeg om børne bidrag?

Det er kun nødvendigt at søge om børne bidrag, såfremt man ikke kan blive enige om en aftale internt. Hvis du og den anden forælder har svært ved at nå til enighed om en aftale, så skal I have Familieretshuset til at træffe en afgørelse. I den anledning skal I udfylde en digital blanket med overskriften "Ansøg om fastsættelse af børnebidrag".

Afgørelsen vil typisk blive truffet inden for 6 uger, men behandlingstiden kan i nogle tilfælde være længere. I kan også køre det udenom Familieretshuset og Udbetaling Danmark ved at udfylde en aftaleblanket.

Hvad stiller jeg op, hvis jeg ikke modtager mit børne bidrag?

Hvis du er berettiget til børnebidrag, men trods det ikke modtager bidraget som aftalt, så kan du søge hjælp hos Udbetaling Danmark. Myndigheden har mulighed for at udbetale beløbet på forskud, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om bidraget.

Hvis den betalende part ikke kan betale børnebidrag, vil Udbetaling Danmark i første omgang forsøge at inddrive beløbet. Hvis dette ikke lykkes, vil sagen blive overdraget til

Facit Bank
Nordcredit DK
Resurs Bank DK (Car)
AcceptLån DK
KreditNU DK
Cashper DK
Ikano Bank DK
Leasy DK
Remember DK
Resurs Bank DK
TF Bank DK